Rhema. Рема

Publisher:
Moscow State University of Education

Contact email:
rhema.pema@gmail.com

Telephone:
8 (495) 647-44-77 (additional number 11351)

For postal delivery:
109240 Moscow, Verkhnyaya Radishchevskaya str. 16-18,
Moscow State University of Education, for the Department of Publishing

Postal address:
109240 Moscow, Verkhnyaya Radishchevskaya str. 16-18, room 223